err_field_date_must_be_valid

err_field_date_must_be_valid
01 אפריל, 2024 - 30 אפריל, 2024

נוכחות שרים שאינם חברי כנסת במשכן

* נתוני הנוכחות בוועדות נלקחים מהפרוטוקולים המתפרסמים בעיכוב של כמה שבועות

  שם ח״כמפלגהשעותועדותשאילתות
1.
לא ח״כ
מאיר פרוש
מאיר פרושאינו חבר כנסת27:04מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
2.
לא ח״כ
יואב בן צור
יואב בן צוראינו חבר כנסת23:31מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
3.
לא ח״כ
דוד אמסלם
דוד אמסלםאינו חבר כנסת17:36מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
4.
לא ח״כ
עמיחי שיקלי
עמיחי שיקליאינו חבר כנסת15:12מידע מפורט1 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
5.
לא ח״כ
בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'אינו חבר כנסת12:29מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
6.
לא ח״כ
אורי מקלב
אורי מקלבאינו חבר כנסת12:24מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
7.
לא ח״כ
עידית סילמן
עידית סילמןאינה חברת כנסת11:44מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
8.
לא ח״כ
חיים כץ
חיים כץאינו חבר כנסת8:20מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
9.
לא ח״כ
יואב קיש
יואב קישאינו חבר כנסת7:55מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
10.
לא ח״כ
יצחק גולדקנופ
יצחק גולדקנופאינו חבר כנסת7:44מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
11.
לא ח״כ
עמיחי אליהו
עמיחי אליהואינו חבר כנסת6:59מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
12.
לא ח״כ
יעקב מרגי
יעקב מרגיאינו חבר כנסת6:28מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
13.
לא ח״כ
מכלוף מיקי זוהר
מכלוף מיקי זוהראינו חבר כנסת6:03מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
14.
לא ח״כ
אלי אליהו כהן
אלי אליהו כהןאינו חבר כנסת4:39מידע מפורט7 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
15.
לא ח״כ
מירי מרים רגב
מירי מרים רגבאינה חברת כנסת2:55מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
16.
לא ח״כ
חיים ביטון
חיים ביטוןאינו חבר כנסת1:35מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט
17.
לא ח״כ
רון דרמר
רון דרמראינו חבר כנסת00:00מידע מפורט0 הופעותמידע מפורט0 שאילתותמידע מפורט